Ochrona Danych Osobowych – obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mix Group Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Realizacja umowy
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych.

Obowiązek informacyjny
– Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
– posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych),
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
– Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy.
– Administrator Danych wyznaczył osobę do kontaktu w zakresie Ochrony Danych Osobowych, która jest dostępna pod numerem telefonu 666-815-481 oraz adresem email iod@mixbiura.pl
– w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby funkcjonowania niniejszej umowy jest:

1) Zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem na podstawie akceptacji treści umowy, w celu poprawnej realizacji umowy i świadczenia odpowiedniej jakości usług – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).
2) Ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stanisław Wallis
kom. + 48 666 815 481
iod@mixbiura.pl

 

 

tel: +48 12 266 37 53 tel: +48 608 594 432, tel: +48 606 194 285, tel: +48 574 456 004  
Telefon
+48 12 266 37 53,
+48 608 594 432,
+48 606 194 285
E-mail:
wynajem@mixbiura.pl